Cookie beleid sv Someren

De website van sv Someren is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
route |     contact |     normen en waarden
Hoofdsponsor
Kledingsponsor
Hoofdsponsor jeugd
5 sterren sponsoren

Uit het archief: De oprichting van Sportvereniging Someren

4 september 2023 19:00


In de 23ste aflevering van 'Uit het archief' besteden onze archiefmedewerkers deze keer aandacht aan: De oprichting van Sportvereniging Someren

SV Someren werd opgericht op 27 april 1944. Duikend in de oude archiefstukken van onze vereniging is over het eerste oprichtingsjaar geen enkel stuk terug te vinden Ook het regionale Peelbelang verscheen in de oorlogsjaren niet, zodat we ons moeten laten leiden door de op papier verschenen herinneringen van een drietal oud-leden, Chris van de Mortel, Remy Lammers en Harrie Sauvé (inmiddels allen overleden).

Herinneringen van Chris van de Mortel
Het eerste schrijven van Chris van de Mortel (secretaris van 1949 tot 1964) over de beginperiode van SV Someren verscheen in 1984 ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging. Volgens Van de Mortel zouden de heren Gerrit Vogels (directeur stoomzuivelfabriek) en Jan van de Mortel de initiatiefnemers geweest zijn. “De oprichtingsvergadering werd belegd in Café Frans Bukkems aan het Wilhelminaplein. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘Sportvereniging Someren’, omdat de initiatiefnemers alle (bal)sporten in de gehele gemeente wilden coördineren in één grote sportclub met alle voordelen van dien.” Dat blijkt ook uit het eerste clubblad dat in 1949 verscheen. De omslag van het blad (getekend door Louis Tinnemans) beperkt zich inderdaad niet tot voetbal, maar toont een grote diversiteit aan sporten.

01_De_Postiljon.jpg
1949 Eerste clubblad De Postiljon

“De clubhuiszetel werd café D’n Bukkem’. Tot eerste voorzitter werd gekozen Gerrit Vogels en Ad van der Biezen fungeerde als secretaris. Competitievoetbal was in de beginperiode nog niet mogelijk. Er werden alleen trainingen verricht en oefenwedstrijdjes gespeeld.”

 

‘Eindse rebellie’
Chris van de Mortel beschrijft in zijn artikel uit 1984 dat ’t Eind in 1945 de bestuursmacht van Sportvereniging Someren overnam.

“Mede als gevolg van de gebrekkige communicatie tussen Someren-Dorp en Someren-Eind werd onder invloed van meester J.L. Ramaekers op 12 september 1945 een ledenvergadering van de sportvereniging Someren belegd in Café Peerke van Doorn, waarvoor alleen de leden woonachtig in Someren-Eind waren uitgenodigd en waarvan voorzitter Vogels en secretaris Van der Biezen pas vlak vóór de vergadering op de hoogte werden gesteld. Laatstgenoemde twee heren werden prompt als bestuurslid afgestemd, zodat de zetel van SV Someren vanaf dat moment gevestigd was in Café van Doorn in ’t Eind.

Het eerste officiële schrijven van de vereniging dateert van 12 september 1945. Of er daadwerkelijk sprake was van ‘Eindse rebellie’, zoals Van de Mortel beschrijft, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel is het zo dat de twee bestuursleden uit het Dorp niet werden herkozen en dat de nieuw gekozen  bestuursleden allemaal uit ‘t Eind kwamen.

 

Algemene vergadering der Sportvereniging Someren op 12 september 1945 te 20.00 uur bij P. van Doorn.

  1. “De voorzitter de heer G. Vogels opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij excuseert zich wegens zijn late komst en geeft hierna een kort overzicht van den stand van zaken. Het afgelopen jaar bracht de bevrijding, waardoor de sportvereniging ‘bovengronds’ kon worden. De moeilijkheden met het terrein zijn nog steeds niet opgelost, alhoewel de nieuwe gemeenteraad besloten heeft tot medewerking bij den aanleg van een sportpark. Na de verbetering bij de inzaai werd het noodterrein door de Engelse tanks in dusdanigen toestand achtergelaten dat het slechter was als voorheen, zelfs de doelen waren verdwenen. Ook waren er moeilijkheden gemaakt door voor het aflopen van de huur het terrein aan C. Velings te verhuren. Met medewerking van Velings is dit echter weer terecht gekomen, zelfs met finantieel voordeel voor de vereniging. Thans echter is het mogelijk geworden in het openbaar op te treden. Dat deze vergadering zo lang werd uitgesteld is in hoofdzaak te wijten aan het lange uitblijven van het officieele antwoord. Thans heeft de secretaris de erkenning van de vereniging door de N.V.B (Nederlandse Voetbal Bond) ontvangen. Nog loopt alles stroef, maar het begin is nu gemaakt. Om een juist overzicht van het op te geven spelermateriaal te krijgen wordt gelegenheid geboden zich op te geven.”
  2. “Er blijkt nu onder de aanwezigen voorkeur te bestaan eerst het punt bestuursverkiezing af te werken, hetgeen wordt goedgevonden.”
  3. “Na stemming blijken gekozen te zijn J. Ramaekers, W. v.d. Voort, A.J. van Gijsel, P. Tielen en F. Smits. Hierna neemt de scheidende voorzitter de heer G. Vogels, mede namens de heer A. v.d. Biezen welke niet is herkozen, afscheid van de vereniging. Hij dankt de leden voor de goede samenwerking en hoopt dat de Sportvereniging moge groeien en bloeien in de toekomst.”
  4. “Hierna volgt vaststelling van statuten en huishoudelijk Reglement. *Bij het artikel bestuursverkiezing blijkt dat de leden elk voor hun plaats moeten worden gekozen. De vergadering stemt dan tot voorzitter, secretaris en penningmeester resp. de heren F. Smits, A.J. van Gijsel en P. Tielen. Waar de hr. Smits niet ter vergadering aanwezig is zal hem worden gevraagd deze benoeming te aanvaarden, hetgeen waarschijnlijk wordt geacht. In de elftalcommissie worden gekozen P. Tielen, Leon van de Laar en V. Jansen; in de kascommissie H. van Doorn, J. Lammers en H. v.d. Vijver.
  5. Hierna volgt sluiting door den waarnemend voorzitter J. Ramaekers.

Aldus voorgelezen en goedgekeurd op de algemene vergadering te Someren, 20 oct. 1945.

Ondertekend door de voorzitter J. Ramaekers en secretaris A. van Gijsel

 

Opmerkelijk: Dhr. Frans Smits, die niet ter vergadering aanwezig is, wordt tijdens de ledenvergadering in september ‘45 gekozen tot voorzitter. Het wordt waarschijnlijk geacht dat hij deze benoeming zal aanvaarden, maar dat blijkt niet het geval. Amper een maand later (op 20 oktober 1945) wordt meester Ramaekers na een buitengewone ledenvergadering tot nieuwe voorzitter gekozen.

 

Herinneringen Remy Lammers
In 2006 publiceerde Remy Lammers zijn versie over de eerste jaren. Hij was lid van SV Someren vanaf de oprichting in 1944 en penningmeester van 1953 t/m 1965. Volgens Lammers werden er in april 1944 twee oprichtingsvergaderingen gehouden.

02_Remy_Lammers_.jpg
Remy Lammers bij het 75-jarig bestaan van SV Someren

“Voor de oorlog hadden Someren-Dorp en Someren-Eind ieder hun eigen voetbalclub. Tijdens de oorlog werden beide clubs op non-actief gesteld, omdat ze weigerden lid te worden van de “Deutsche Kulturkammer”, maar toen al staken mensen uit Dorp en Eind de hoofden bij elkaar om tot bredere sportmogelijkheden te komen en het idee ontstond om na de oorlog een sportvereniging op te starten, waar alle mogelijke takken van sport in ondergebracht konden worden, dus ook de voetbalsport. Bij die vergaderingen, onder leiding van de heer Jan Boerenkamp (in de oorlog nog gemeentesecretaris, later burgemeester van Someren) waren diverse mensen uit het verenigingsleven van Dorp en Eind aanwezig. Omdat het in de oorlog illegaal gebeurde, zijn er bij mijn weten geen schriftelijke verslagen van deze bijeenkomsten gemaakt en daarom is het moeilijk te achterhalen welke personen daarbij aanwezig waren.”

“Men was het er unaniem over eens dat men deze poging moest wagen en vervolgens werd afgesproken om twee oprichtingsvergaderingen te beleggen, één in café Bukkems te Someren-Dorp en één in café van Doorn in Someren-Eind. Dat gebeurde in april 1944 en toen was de oprichting van Sportvereniging Someren een feit.
In het Dorp houdt men vol dat de club dáár ontstaan is en in het Eind beweert men dat de oprichting in het Eind plaats vond. De waarheid ligt in het midden: er zijn twee oprichtingsvergaderingen geweest. Ook van deze bijeenkomsten is, buiten de datum, weinig of niets genotuleerd, althans er is niets van bewaard gebleven.
Omdat ik bij de oprichting in Someren-Eind aanwezig was, ik was toen 16 jaar oud, kan ik mij nog herinneren dat men zich meteen als lid kon aanmelden. Bij die vergadering waren aanwezig dhr. Jan Boerenkamp (hij was de woordvoerder), dhr. Gerrit Vogels (directeur van de toenmalige coöp. Zuivelfabriek), dhr. v.d. Biezen (ambtenaar bij de gemeente), Andrè van Gijsel (onderwijzer te Someren-Eind), dhr. Frans Smits (directeur van Maatsch. Griendsveen op Sluis 13)  en Jacob Ramaekers (onderwijzer te Someren-Eind).
Er kon tijdens de oorlog nog geen algemene ledenvergadering gehouden worden en een officieel bestuur was nog niet gekozen.”

Aanvullingen Harrie Sauvé
Naar aanleiding van de eerste twee artikelen kwam er in 2009 ook een reactie van oud-lid Harrie Sauvé, gesteund door Harrie van de Voort (beiden afkomstig uit Someren-Eind).
Zij beamen dat er in de beginjaren inderdaad een slechte communicatie was tussen Someren-Eind en Someren-Dorp. Zij geven ook aan dat de leden in ’t Eind achterdochtig werden toen ze het gevoel kregen dat leden uit ’t Dorp hun eigen voetbalvereniging wilden oprichten.

“In het seizoen 1945-1946 nam men onder de naam Sportvereniging Someren voor het eerst deel aan de voetbalcompetitie. Dat gebeurde aanvankelijk op het bestaande veld aan de Einderstraat en vanaf medio 1946 op een nieuw terrein aan ’t Vaartje. Tegenstanders waren o.a. ASV, Mierlo-Hout, Stiphout, MVC, Bakel, Liessel, NWC 2, Helmondia 3, Mulo 3 en HVV 3.”

Sauvé beschrijft ook nog hoe de voetballers in de beginjaren vervoerd werden.

“Het vervoer in de oorlog verliep  moeizaam. Er waren nauwelijks auto’s, alles was op de bon, benzine was tijdens en op het einde van de oorlog amper meer te verkrijgen. Mensen waren wel vindingrijk: auto’s die nog voorhanden waren, werden omgebouwd en voorzien van een gas- of houtgenerator.

03_Vrachtbedrijf_P._Verstappen.jpeg
Wilhelminaplein rond 1950. Links de Kiosk, midden het huis van P. Verstappen met rechts het café van Gerrit Wijnen (Hertog Jan).

 

“In Someren-Dorp had Piet Verstappen schuin tegenover het gemeentehuis een vrachtbedrijf. Verstappen had al een oplegger met generator en was dus niet afhankelijk van benzine. De wagen had hoge zijschotten en enkele ronde beugels, waar grote dekzeilen overheen getrokken konden worden.”

“Verstappen zorgde in de beginjaren met zijn ‘huifkar’ voor het vervoer. Doordeweeks vervoerde hij varkens en in het weekend voetballers. Hij reed eerst naar café Van Doorn in Someren-Eind. Daar werden de nodige caféstoelen ingeladen en de spelers uit ’t Eind. Daarna werd gestopt bij de (voetbal)familie Lomans aan de Einderstraat, vervolgens bij café De Sport van Thijs Janssen en tenslotte bij café Bukkems (later Gerrit Wijnen) in het Dorp. Een handjevol supporters kon eventueel ook nog wel mee.”

 

04_Zussen_Verstappen.jpg
Op de foto: Dochters Mia (1943) en Jo (1940) op de vrachtwagen van vader Piet Verstappen

 

Bronvermelding:
Archief SV Someren
Artikelen Chris v.d. Mortel, Remy Lammers en Harrie Sauvé
Foto eerste clubblad 1949 (Louis Tinnemans)
Foto Remy Lammers (Jan van den Broek)
Foto 3. Heemkundekring De Vonder
Foto 4. Familie Verstappen

Delen

Voorbeschouwing

Maandag 20 mei 2024 - aanvang 14:30 uur Sportpark De Beemd
Mierlo Hout 1 (zon)
VS
SV Someren 1 (zon)
Lees voorbeschouwing


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!